tài xỉu trực tuyến Nền tảng đáng tin cậy

Công khai chất lượng giáo dục của tài xỉu trực tuyến

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tài xỉu trực tuyến công khai chất lượng giáo dục các nội dung như sau:

+ Công khai cam kết chất lượng đào tạo

   

   

   

+ Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

   

   

   

   

   

   

+ Công khai cam kết chất lượng đào tạo

   

   

+ Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế