I. MỤC ĐÍCH – PHẠM VI ÁP DỤNG

Mục đích:

Quy trình này nhằm đưa ra trình tự, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh Đại học, Liên thông chuyển tiếp hệ chính qui đúng theo quy chế của Bộ GD&ĐT tại tài xỉu trực tuyến (sau đây gọi tắt là Trường).

Phạm vi và đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường và các thí sinh có liên quan đến công tác tuyển sinh chính qui trong nhà trường.

II. TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt Dịch nghĩa Viết tắt Dịch nghĩa
HĐTS Hội đồng tuyển sinh BGD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
UVTT Ủy viên thường trực HĐTS BGH Ban giám hiệu
P.TVCS Phòng Tư vấn Chiêu sinh P. TH Phòng Tổng hợp
P.ĐT Phòng Đào tạo TS Admissions

III. LƯU ĐỒ

IV. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

STT Công việc Thời gian hoàn thành Người thực hiện Biểu mẫu/Tài liệu tham chiếu
1 Xây dựng đề án tuyển sinh
Đầu mỗi năm (xác định vào tháng nào trong năm, ví dụ: tháng 1 hàng năm) , P.TVCS xây dựng kế hoạch tuyển sinh với số lượng TS năm, phân bổ tài chính, cách thức phối hợp thực hiện. Tháng 1 hằng năm Lập kế hoạch Tuyển sinh;

Tháng 7 hàng năm hoàn thành đề án Tuyển sinh

P.TVCS lập;

BGH Phê duyệt

01.01-BM/TS/PXU
2 BGH phê duyệt kế hoạch tuyển sinh
3 Báo cáo đề án Tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT                                              
PXU xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia; chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của Đề án; đồng thời, gửi Đề án về Bộ GDĐT để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Hoàn thiện đề án tuyển sinh Báo cáo BGD & ĐT dựa trên các tiêu chí theo yêu cầu của Bộ

Tháng 7 P.ĐT Tuân thủ Phụ lục 1,2,3  của công văn số 37/BGDĐT-GDĐH ngày 06/01/2017
4 Công khai đề án TS trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT, thông báo TS
5 Thành lập HĐTS
Căn cứ vào chỉ tiêu và kế hoach tuyển sinh, BGH ra quyết định thành lập HĐTS và Ban thư ký (trong HĐTS cần có thành viên của bộ phận Tư vấn chiêu sinh) Tháng 10 Phòng TVCS đề xuất;

BGH phê duyệt

01.02-BM/TS/PXU
6 Xây dựng các chiến lược tuyển sinh
HĐTS được thành lập sẽ dựa vào kế hoạch TS đã xây dựng và triển khai trong từng thời gian cụ thể Tháng 10 HĐTS, P.TVCS
7 Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh
Căn cứ các chiến lược tuyển sinh đề ra, P.TVTS thực hiện lần lược Kế hoạch tuyên truyền, quảng cáo, tư vấn tuyển sinh

Thiết kế các loại biển quảng cáo thông tin tuyển sinh của Trường; tìm đối tác tổ chức, triển khai in và treo biển quảng cáo thông tin tuyển sinh tại các cơ sở của Trường; In các loại Hồ sơ tuyển sinh của Trường

Tháng 10 đến tháng 9 năm sau HĐTS, P.TVCS; Phòng Tổng hợp
8 Tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển

Lập Thư mời nhập học gửi cho thí sinh và chốt danh sách SV nhập học

Trong thời gian tuyển sinh P.TVCS lập; BGH phê duyệt 01.03-BM/TS/PXU

01.04-BM/TS/PXU

9 Tổ chức nhập học: Sau khi chốt danh sách SV nhập học, nhà trường sẽ tổ chức nhập học cho SV Tháng 9 P.TVCS ,P.ĐT chủ trì, Các đơn vị trong trường
10 Xét tuyển các đợt bổ sung: Tiếp tục xét tuyển bổ sung các đợt sau T10-T12 HĐTS, P.TVCS
11 Kiểm tra hồ sơ, in danh sách nhập học và ra Quyết định danh sách sinh viên nhập học toàn trường Tháng 12 P.ĐT lập danh sách kèm Quyết định; BGH Phê duyệt 01.05-BM/TS/PXU
12 Báo cáo kết quả tuyển sinh với Bộ GD&ĐT,  lưu trữ hồ sơ

Báo cáo thống kê Giáo dục đại học theo mẫu 12-GDĐH tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018

Tháng 12 P. ĐT 01.06-BM/TS/PXU

V. HỒ SƠ

STT Tên hồ sơ Mã biểu mẫu Người lập Hình thức lưu Thời gian lưu Mức độ quan trọng
1 Kế hoạch Tuyển sinh 01.01-BM/TS/PXU CB TVCS H/S 5 năm sau khi SV tốt nghiệp C
Phụ lục 1,2,3  của công văn số 37/BGDĐT-GDĐH ngày 06/01/2017
2 QĐ thành lập HĐ tuyển sinh 01.02-BM/TS/PXU BGH H/S 10 năm C
3 Phiếu đăng ký xét tuyển 01.03-BM/TS/PXU CB TVCS H 5 năm sau khi SV tốt nghiệp C
4 Thư mời nhập học 01.04-BM/TS/PXU CB TVCS H C
5 QĐ nhập học (kèm danh sách) 01.05-BM/TS/PXU BGH H/S Vĩnh viễn C
6 Báo cáo Kết quả tuyển sinh 01.06-BM/TS/PXU CB TVCS H/S Vĩnh viễn C
Mẫu 12-GDĐH tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 CB TVCS H/S Vĩnh viễn C

 

Người duyệt Người xem xét Người lập
Đàm Quang Minh Hồ Thị Hạnh Tiên Huỳnh Thị Thảo

 

 • DACH SÁCH CÁC BIỂU MẪU:
  1. 01.01_BM/TS/PXU_ke hoach tuyen sinh: 
  2. 01.02_BM/TS/PXU_BM_QĐ Thanh lap hoi dong TS:
  3. 01.03_BM/TS/PXU_BM_Phieu dang ky xet tuyen:
  4. 01.04_BM/TS/PXU_BM_Thu moi nhap hoc:
  5. 01.05_BM/TS/PXU_BM_QĐ cong nhan sinh vien:
  6. 01.06_BM/TS/PXU_BM_Bao cao hoat dong tuyen sinh: