tài xỉu trực tuyến Nền tảng đáng tin cậy

đại học phú xuân 2023 màu đỏ cơ sở Trần Phú, TP Huế

THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP – KHOÁ K18 – NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng TTKT&ĐBCL thông báo về việc tổ chức Bảo vệ Khoá luận – Khoá K18 – Năm học 2023-2024

  1. Kế hoạch tổ chức như sau:
  2. List of students assigned to examination rooms:

Note:

  • The examination will take place at 176 Tran Phu, Phu Xuan University.
  • Students must bring their student ID to enter the examination room.
  • Students should arrive 15 minutes before the exam to complete the entry procedures.
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV chưa nộp học phí;
  • Dress appropriately and according to the regulations when entering the examination room.